Cendres streaming regarder en ligne avec sous-titres anglais FULLHD

cendres po polsku

pl Zawiera nie mniej niż 90 % polimeru w przeliczeniu na bezwodną i wolną od popiołu masę

fr Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b) et à l'article 14, point d), i), et de la directive 1999/31/CE et sans préjudice de la directive 75/442/CEE [6] sur les déchets et de la directive 91/689/CEE [7] relative aux déchets dangereux, les prescriptions fixées pour les déchets liquides et corrosifs ne seront pas applicables jusqu'au 16 juillet 2009 aux cendres de schistes bitumineux qui sont mises dans des décharges existant en Estonie.

pl W drodze odstępstwa od artykułu 5 ustęp 3 litera a), artykułu 5 ustęp 3 litera b) i artykułu 14 litera d) punkt (i) dyrektywy 1999/31/WE i bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG [6] w sprawie odpadów oraz dyrektywy Rady 91/689/EWG [7] w sprawie odpadów niebezpiecznych, wymogów dotyczących płynnych oraz korozyjnych odpadów nie stosuje się w Estonii w stosunku do popiołu z olejów łupkowych umieszczonego w istniejących składowiskach odpadów do dnia 16 czerwca 2009 roku.

fr Si la teneur en cendres dépasse ‧ %, l'écart ne doit pas être supérieur à ‧ % de cette teneur en cendres

pl Jeżeli zawartość popiołu przekracza ‧ %, różnica nie powinna przekroczyć ‧ % zawartości popiołu

fr DOSAGE DES CENDRES INSOLUBLES DANS L'ACIDE CHLORHYDRIQUE

pl OZNACZANIE POPIOŁU NIEROZPUSZCZALNEGO W KWASIE CHLOROWODOROWYM

fr 26.21 || || Autres scories et cendres. y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux.

pl 26.21 || || Pozostały żużel i popiół. włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic); popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych.

fr mais, comme l’ouragan soufflait toujours, et que la passion se consuma jusqu’aux cendres. et qu’aucun secours ne vint, qu’aucun soleil ne parut, il fut de tous côtés nuit complète, et elle demeura perdue dans un froid horrible qui la traversait.

pl ale ponieważ wicher wciąż szalał, namiętność zetlała na popiół. nie nadciągała żadna pomoc, nie wzeszło żadne słońce, zagubiła się ostatecznie w głębi nocy, osaczającej ją zewsząd i przejmującej grobowym chłodem.

fr Les États membres prescrivent que les analyses pour les contrôles officiels des aliments des animaux en ce qui concerne leurs teneurs en acide cyanhydrique, calcium, carbonates, cendres brutes, cendres insolubles dans HC1, chlore des chlorures, ►M3 ————— ◄ lactose, potassium, sodium, sucres ►M3 ————— ◄ et urée ►M2 ————— ◄ ainsi que l'activité uréasique des produits de soja sont effectuées selon les méthodes décrites à l'annexe de la présente directive.

pl Państwa Członkowskie wymagają, żeby analizy stosowane w ramach urzędowych kontroli pasz do oznaczania kwasu cyjanowodorowego, wapnia, węglanów, popiołu nieoczyszczonego, popiołu nierozpuszczalnego w HCl, chloru z chlorków, ►M3 ————— ◄ laktozy, potasu, sodu, cukrów, ►M3 ————— ◄ i mocznika ►M2 ————— ◄ i oszacowania aktywności ureazy w produktach uzyskanych z soi były przeprowadzane przy użyciu metod przedstawionych w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

fr – – – – – d’une teneur en cendres. rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d’une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d’une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée qui répondent à la définition reprise à l’annexe du règlement (CE) no 508/2008 de la Commission (1)

pl – – – – – O zawartości popiołu. w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)

fr Cendres volantes de centrales électriques au charbon, non incluses dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A

pl Popiół lotny z elektrowni opalanych węglem, nieujęty w wykazie A (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie A, A

fr Propositions visant à clarifier la directive IPPC et à étendre son champ d’application à des activités additionnelles de gestion des déchets, y compris la valorisation de déchets par traitement biologique et la préparation de déchets dangereux et de cendres d’incinération en vue de leur valorisation | 2007, lorsque la directive IPPC sera révisée |

pl Propozycja objaśnienia i rozszerzenia zakresu obowiązywania dyrektywy IPPC na dodatkowe działania związane z gospodarką odpadami, w tym także przetwarzania biologicznego w celu odzyskiwania odpadów i przygotowania odpadów niebezpiecznych do spalenia oraz żużli spopielonych do odzyskiwania | 2007, gdy dyrektywa IPPC będzie podlegała generalnemu przeglądowi |

Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3881 zdań frazy cendres.Znalezione w 8 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.