Faunovo velmi pozdni odpoledne t

Reћie: Vмra Chytilovб
Nбmмt: povнdka Jiшнho Brdeиky Faunovo pшнliљ pozdnн odpoledne
Scйnбш: Vмra Chytilovб, Ester Krumbachovб
Kamera: Jan Malнш
Hudba: Miroslav Koшнnek, Jiшн Stivнn
Kostэmy: Tereza Kuиerovб

Hrajн:
Faun - Leoљ Suchaшнpa
Љйfka - Libuљe Pospнљilovб
Vlasta - Vlasta Љpicnerovб
Pшнtel - Jiшн Hбlek
Kolega - dr. Ivan Vyskoиil
Staшнk - Frantiљek Kovбшнk
Prvnн sestra Houdkovб - Arnoљtka Иervenб
Druhб sestra Houdkovб - Vмra Pбvkovб
Vendulka - Zuzana Solaшovб
Alenka - Alena Ambrovб
Monika - Monika Kшнљќovб
Tereza - Tereza Kuиerovб
Kateшina - Ivana Chэlkovб

Stбrnoucн elegбn si uћнvб ћivota s mladэmi dнvkami.

Zpмt na seznam иeskэch filmщ

FAUNOVO VELMI POZDNН ODPOLEDNE
(Kino и. 4, 19. ъnora 1985, str. 15)

Uћ v prvnнch zбbмrech novйho filmu Vмry Chytilovй Faunovo velmi pozdnн odpoledne (inspiracн scйnбшe byla reћisйrce, kterб ho napsala spolu s Ester Krumbachovou, drobnб povнdka Jiшнho Brdeиky) nбs v obrazovй metafoшe vtбhne do nбladovйho rozpoloћenн ozуn stбшн, proces rozpadu a zmaru. Ve vэtvarnм a esteticky stylizovanйm obrazu ћloutnoucнho, sesychajнcнho listн vinй rйvy, kolem nнћ se kamera spirбlovitм vine, se evokujн tнћivй snovй vize hlavnнho hrdiny - Fauna, kterйho vzбpмtн poznбvбme jako staromlбdeneckйho seladona "v letech".
Vedle stбшн je dalљнm ъhlenэm tйmatem tйto nevtнravм zбbavnй, filmovм svмћн a temperamentnм srљatй mravoliиnй komedie, natoиenй v Krбtkйm filmu Praha, nezadrћitelnм pбdнcн tok иasu. S nнm totiћ Faun ustaviиnм zбvodн, zachvбcen hypochondrickэm strachem z neodvratnм se pшibliћujнcнho ћivotnнho finбle. Tшetнm hlavnнm tйmatem je ve filmu йros, nebo spнљe Faunova nevylйиitelnб jeљitnost samolibйho bakchanta, zcela zamмstnanйho svou hrou na neodolatelnйho svщdce. Tak se nбm pшedstavuje иlovмk ne zrovna иistэch morбlnнch vlastnostн, marnм hledajнcн jakэsi ћivotnн smysl v povrchnм samoъиelnйm sexu. Setkбvбme se s nнm ve chvнlнch, kdy zaинnб v ъdivu o tйto ћivotnн nбplni pochybovat. Do Fauna - jako urиitйho typu svщdce - vnesl svou jedineиnou tvбшnost jeho hereckэ interpret Leoљ Suchaшнpa. Reћisйrka tнmto vydaшenэm obsazenнm postavu do jistй mнry zesympatiиќuje, ale pшitom vyuћнvб sebemenљн pшнleћitosti v tomto portrйtu se љkodolibou chutн odhrnout jeho dekorum a ukбzat z rubu "vnitшnosti", tшeba i v situacнch pшнsnм soukromэch, инmћ Faunovu peиlivм pмstovanou eleganci uvrhne do polohy zesmмљтujнcнho a znevaћujнcнho groteskna. Vмtљina Faunovэch erotickэch avantэr, k nimћ se vћdy rutinovanм pшipravuje ve svй snobsky vybavenй malostranskй mansardм nedosahuje valnэch vэsledkщ. I kdyћ kolem Fauna defilujн vyzэvavм svщdnй tvбшe i tмla mlaпounkэch dнvek (Faunem zamэљleno jako "omlazovacн kщra"), sklнzн svщdce za svй otшelй banбlnн starosvмtskй manэry vesmмs neъspмchy, narбћeje na generaиnм propastnй rozdнly. Snad nejpшesnмji tento problйm vyvstane v rozmarnм pщvabnй scйnce s bezelstnou, pravdomluvnou a dмtsky hravou Terezou. A tak vмиnм neuspokojenйmu Faunovi nezbэvб neћ se dбl vyћнvat v nedotaћenэvh flirtech a voyersky љpehovat dнvky na plovбrnбch.
Suchaшнpa propщjиil Faunovi pшi vљн jeho љpatnosti a nemorбlnosti svщj svйrбznэ komediбlnн љarm, pobavн i inteligentnм dщmyslnэ zpщsob, jнmћ je zde vysmнvбn. Chytilovб se vyvarovala ъlohy didaktickй karatelky a moralizбtorky. Jejн reћijnн esprit zachбzн s mnohem rafinovanмjљнmi prostшedky, jimiћ divбka donutн, aby si sбm vytбhl vnitшnн vэznamy ze zdбlnivм nevinnйho, kratochvilnйho ћertovбnн a neodpustн si ani lehce jнzlivou љkodolibost, s nнћ pohlнћн na Fauna jako na zбstupce muћskйho pohlavн pronikavм sarkastickэm pohledem. Nenн to vљak jednoznaиnм feministickэ vэklad - mnohй z ћenskэch postav filmu (a je jich poћehnanм) pшedstavujн v rщznэch variacнch jakэsi pendant k Faunovi.
Suchaшнpщv Faun se originбlnм prezentuje neustбlou hlasitou samomluvou, komentujнcн veљkerб jeho poинnбnн s mateшsky laskavou shovнvavostн a tolerujнcн vљechny jeho zlozvyky, neљvary a slabщstky, kterэm se beze studu a se sebezalнbenнm oddбvб. Faun oslovuje sбm sebe, protoћe je sбm, aи obklopen tolika ћenami. Mб sice pшбtele - Josefa (Jiшн Hбlek), jemuћ zkuљenм radн v jeho neobratnм provбdмnй manћelskй nevмшe, nebo spolupracovnнka Tondu (Ivan Vyskoиil), kterэ se ke stбru oћenil, ale jejich ћivotnн шeљenн povaћuje Faun za zbyteиnou a nepohodlnou komplikaci (mimochodem jsou obм tyto epizodnн role uћ ve scйnбшi sepsбny a potom i herecky provedeny ve znamenitм vtipnй nadsбzce). Faun tedy opuљtмn kliиkuje pшed vztaћenou rukou smrti, jeћ tu vystupuje jednak v reбlnй podobм starэch lidн, kteшн jakoby ho schvбlnм vyhledбvali, provokativnм pшed nнm vystavujнce svou starobu, anebo smrti personifikovanй jeho vrstevnicн - agilnн, studenou a pшitom dychtivou љйfkou (typovм pшesnб, herecky pшesvмdиivб Libuљe Pospнљilovб).
Vyznмnн Suchaшнpovy role je velmi posнleno koncepcн kamery Jana Malншe, kdy kamera namnoze pшejнmб subjektivnн vidмnн postavy a souиasnм pohotovм evokuje i jejн pocitovй stavy: je jako Faun roztмkanб, vychyluje se z rovnovбhy; иasosbмrnм snнmanб oblaka nad Prahou doprovбzejн jeho nбшek nad kvapнcнm иasem. Kamera se dэchaviиnм plahoин s Faunem po schodech za rozvernм hopsajнcнm dмvиetem, jindy zpita alkoholem se potбcн praћskэmi ulicemi. Praha je ve filmu ъmyslnм zachycena v tмch nejmalebnмjљнch zбkoutнch a efektnнch panoramatech, takћe zбbмry pшipomнnajн jakoby oћivlй listy vytrћenй z reklamnнho kalendбшe. Nelze opominout ani vэraznэ pшнspмvek montбћnн metody Aloise Fiљбrka, jejнћ pomocн se vљechny sloћky filmu stylovм vбћн do rytmicky promyљlenй kompozice.