Film streaming Wushu regarder en ligne 1440

Kung Fu/ Wushu

OgóÅ‚ chiÅ„skich sztuk walki przyjęło siÄ™ na Zachodzie okreÅ›lać nazwÄ… kung-fu. DosÅ‚ownie termin ten oznacza wysoki poziom umiejÄ™tnoÅ›ci osiÄ…gniÄ™ty w wyniku ciężkiej, dÅ‚ugotrwaÅ‚ej nauki. Może to dotyczyć wielu różnych dziedzin. Jednak w drugiej poÅ‚owie XX wieku na Zachodzie przyjęło siÄ™ tak nazywać chiÅ„skie sztuki walki.

W Chinach jest obecnie stosowana nazwa wushu. Zakres jej stosowania nie jest jednak identyczny ze zwyczajowym zakresem użycia na na Zachodzie terminu kung-fu.

Wushu dzieli siÄ™ na xiandai wushu (wspóÅ‚czesne wushu) lub jingsai wushu (sportowe wushu) oraz chuantong wushu (tradycyjne wushu), inaczej nazywane minjian wushu (ludowe wushu). Używany na Zachodzie termin kung-fu odnieść można do dziedziny chuantong wushu/minjian wushu. Nie jest on zwykle stosowany w odniesieniu do dziedziny xiandai wushu/jingsai wushu.

Na Zachodzie do dziś istnieje też pewne nieporozumienie, polegające na kojarzeniu terminu wushu tylko i wyłącznie ze sportowym wushu.

ChiÅ„skie sztuki walki dzieli siÄ™ zwykle na póÅ‚nocne i poÅ‚udniowe. Mówi siÄ™ przy tym, że style póÅ‚nocne opierajÄ… siÄ™ na kopniÄ™ciach, a poÅ‚udniowe na technikach rÄ™cznych. Jednak zarówno na poÅ‚udniu Chin spotyka siÄ™ style zawierajÄ…ce dużo kopnięć, jak i na póÅ‚nocy uprawia siÄ™ wiele systemów z maÅ‚Ä… iloÅ›ciÄ… wysokich kopnięć.

Changquan (długa pięść - formy zwykle bardzo akrobatyczne, o ruchach stosunkowo płynnych i dużej dynamice)

Nanquan (południowa pięść - bardziej stabilne pozycje, mniej akrobacji, dużo fizycznej siły).

Stosuje siÄ™ też podziaÅ‚ ze wzglÄ™du na zwiÄ…zek danego systemu z jednym z gÅ‚ównych oÅ›rodków które wpÅ‚ywaÅ‚y na rozwój sztuk walki, np. Shaolin (funkcjonuje podziaÅ‚ na Shaolin póÅ‚nocny i poÅ‚udniowy), Wudang, czy Emei. Wiele systemów nie mieÅ›ci siÄ™ w tej uproszczonej klasyfikacji.

Popularny jest podział na style zewnętrzne - waijia i wewnętrzne - neijia. Do zewnętrznych zalicza się zdecydowaną większość, a tylko nieliczne do wewnętrznych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że style zewnętrzne koncentrują się bardziej na typowym treningu fizycznym, i typowym wykorzystaniu siły, a wewnętrzne bardziej na pracy nad koordynacją pomiędzy umysłem i ciałem oraz nad specyficznym sposobem generowania siły przy użyciu całego, stosunkowo rozluźnionego ciała.


Tradycyjne wushu jest dla każdego i może być uprawiane przez caÅ‚e życie. Odpowiedni system można dobrać w zależnoÅ›ci od indywidualnych upodobaÅ„, predyspozycji i warunków fizycznych.

NaukÄ™ w naszej szkole rozpoczynamy od nauczania starych systemów i form, które wyrabiajÄ… mocne i stabilne pozycje, wzmacniajÄ… rÄ™ce i nogi oraz poprawiajÄ… koordynacjÄ™ ruchowÄ… niezbÄ™dnÄ… do nauczenia siÄ™ sportowych odmian kung-fu stylu Changchuan.

Treningi prowadzone sÄ… z zachowaniem wytycznych naszych chiÅ„skich nauczycieli i sÄ… kopiÄ… treningów w chiÅ„skich szkoÅ‚ach Kung-fu / Wu-Shu.