Recto / verso voir ce complet film 1440p

Andrzej WrГіblewski: Recto / Verso
1948–1949, 1956–1957

12.02 – 17.05.2015

Andrzej Wróblewski (1927–1957) jest niewД…tpliwie jednym z najwaЕјniejszych polskich artystów XX wieku. To z jednej strony malarz zaangaЕјowany w socrealizm, a z drugiej – autor eksperymentów formalnych z pogranicza abstrakcji i twórca niezwykle sugestywnej wizji wojny i degradacji czЕ‚owieka. Jego bogata i niebywale zróЕјnicowana twórczoЕ›Д‡ powstaЕ‚a w bardzo krótkim czasie, w bardzo niespokojnych czasach.

Wystawa “Andrzej Wróblewski: Recto / Verso. 1948-1949, 1956–1957” skupia siД™ na dwóch momentach jego twórczoЕ›ci: na samym jej poczД…tku, kiedy artysta wymyЕ›la dopiero swój jД™zyk malarski (1948–1949) i na samym jej koЕ„cu, kiedy, po okresie wiary i dobrowolnego podporzД…dkowania siД™ wytycznym stalinowskiego socrealizmu, próbuje on okreЕ›liД‡ siД™ na nowo: zaczД…Д‡ od poczД…tku, zaczД…Д‡ jeszcze raz (1956–1957). Oba te momenty poЕ‚Д…czone sД… w twórczoЕ›ci Wróblewskiego (tak pod wzglД™dem tematu, jak i formy) poprzez wyjД…tkowe podejЕ›cie do wpisywania siД™ i w nowoczesnoЕ›Д‡, i w awangardД™, a liczne dwustronne obrazy i prace na papierze tworzone w tym czasie sД… materialnym znakiem jego rozdarcia pomiД™dzy politycznym zaangaЕјowaniem a artystycznym eksperymentem.

Narracja wystawy zostaЕ‚a zbudowana w oparciu o dwustronne prace Andrzeja Wróblewskiego, które dotД…d pokazywane byЕ‚y zawsze tylko z jednej ze stron: prymat któregoЕ› z dwóch obrazów pomieszczonych na jednym pЕ‚ótnie ustalany byЕ‚ decyzjami wЕ‚aЕ›cicieli obrazów i kuratorów. Jednak uЕјywanie przez artystД™ obu stron pЕ‚ótna czy papieru trudno uznaД‡ za przypadek, zbieg okolicznoЕ›ci czy wybór czysto ekonomiczny. UwaЕјne spojrzenie na te prace pozwala czytaД‡ dwustronnoЕ›Д‡ jako swoisty program twórczoЕ›ci Andrzeja Wróblewskiego: artysta kaЕјe siД™ im uzupeЕ‚niaД‡, podwaЕјaД‡ i wzajemnie komplikowaД‡.

Tego rodzaju wspóЕ‚obecnoЕ›Д‡ dwóch najczД™Е›ciej skrajnie innych (formalnie i treЕ›ciowo) wypowiedzi to teЕј przewrotny sposób stawiania widza przed wyborem preferowanej strony dzieЕ‚a, przy jednoczesnym uznaniu istnienia obu obrazów – bД™dД…cych dwoma problematami, i dwoma rozwiД…zaniami. To równieЕј wyraz przekonania, Ејe artysta jest aktywnym uczestnikiem rzeczywistoЕ›ci, a zadaniem jego sztuki jest proponowanie tymczasowych rozwiД…zaЕ„. Bogaty wybór prac na papierze i klasycznych”, jednostronnych pЕ‚ócien prezentowanych na wystawie dodatkowo rozwija i wzbogaca katalog motywów, kluczowych dla artysty w danym momencie twórczoЕ›ci.

Wielowarstwowe rozdarcie tak materialnie obecne w sztuce Wróblewskiego staje siД™ ucieleЕ›nieniem filozoficznych pytaЕ„ i artystycznych odpowiedzi zrodzonych po drugiej wojnie Е›wiatowej. A bezkompromisowoЕ›Д‡ w mierzeniu siД™ z nie dajД…cymi siД™ pogodziД‡ sprzecznoЕ›ciami czyni to dzieЕ‚o bardzo wspóЕ‚czesnym.

Wystawa jest pokЕ‚osiem seminarium badawczego i miД™dzynarodowej konferencji poЕ›wiД™conych Andrzejowi Wróblewskiemu, zorganizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2012 i 2013 roku. Kuratorem tych wydarzeЕ„ oraz nadchodzД…cej wystawy jest Éric de Chassey, wybitny badacz malarstwa powojennego, dyrektor Akademii Francuskiej w Rzymie – Villa Medici (od 2009 roku) oraz profesor historii sztuki nowoczesnej w École Normale Supérieure w Lyonie. Éric de Chassey jest autorem wielu publikacji poЕ›wiД™conych europejskiej i amerykaЕ„skiej sztuce powojennej – jego badania zostaЕ‚y zebrane w przeЕ‚omowej wystawie „ STARTING FROM SCRATCH, as if painting had never existed before” („ZACZYNAJД„C OD ZERA, tak jakby malarstwo nigdy nie istniaЕ‚o”) zorganizowanej na przeЕ‚omie 2008 i 2009 w Musee des beaux arts w Lyonie.

WspóЕ‚organizatorem wystawy jest Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Muzeum Narodowe – Centrum Sztuki im. Królowej Zofii w Madrycie) przy wspóЕ‚pracy z FundacjД… Andrzeja Wróblewskiego i Instytutem Adama Mickiewicza.

Asystent
Szymon Maliborski

Produkcja
Katarzyna BiaЕ‚ach

Projekt wystawy
Jakub Antosz
Marcin Kwietowicz
GraЕјyna Stawicka
MichaЕ‚ ZiД™tek

Opracowanie graficzne
BЕ‚aЕјej Pindor