Voir ce film Blue Chips avec sous-titres

blue chip rzeczownik

Dodatkowe przykÅ‚ady dopasowywane sÄ… do haseÅ‚ w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawnoÅ›ci.
TÅ‚umaczenia dodatkowych przykÅ‚adów zdaÅ„ również generowane sÄ… przez automatyczny moduÅ‚ i nie sÄ… weryfikowane przez naszych lektorów.

By then, the thinking goes, the real blue chips are gone.

Do tego czasu, myślenie idzie, na prawdziwe pewne akcje wchodzą.

And she put five more blue chips into the pot.

I położyła pięć więcej pewnych akcji do garnka.

Consider the recent performance of foreign and domestic blue chips.

Zastanów siÄ™ nad niedawnym przedstawieniem zagranicznych i krajowych pewnych akcji.

Tony gave him some blue chips he's been sitting on.

Tony dali mu jakieś pewne akcje siadał.

For the year, the blue chip index is down 13.55 percent.

Przez rok, indeks bezpieczny zmniejszy siÄ™ o 13.55 procent.

But after 8 June 2009, it was removed from blue chip.

Ale po 8 czerwca 2009, to zostało usunięte z bezpieczna akcja wiodącego przedsiębiorstwa.

By 11:30 the blue chips had sunk 20 from where they were.

Przez 11:30 pewne akcje zatonęły 20 skąd byli.

Around 8,000 people are now employed by a range of blue chip companies.

WokóÅ‚ 8,000 ludzi teraz jest zastosowanych przez szereg spóÅ‚ki bezpieczne.

Market values on the blue chips are now 40 percent of what they were at their peak in May.

Wartości rynkowe na pewnych akcjach są teraz 40 procent z co byli w swoich godzinach szczytu w maju.

Shares of small Japanese companies are doing even better than the big blue chips.

Akcje nielicznych japońskich firm robią jeszcze lepiej niż duże pewne akcje.

From 11:30 on, the blue chips tended higher but gave way in the final hour.

Z 11:30 na, pewne akcje skłaniały się wyżej ale ustąpiły za ostatnią godzinę.

The company have a wide range of national and international blue chip clients.

SpóÅ‚ka mieć szeroki zakres krajowych i miÄ™dzynarodowych klientów bezpiecznych.

Among the 30 Dow blue chips. all but four advanced.

WÅ›ród 30 Dow pewne akcje, prawie cztery zaawansowany.

"It was a blue chip in the stock market and now it's a dog."

"To byÅ‚a bezpieczna akcja wiodÄ…cego przedsiÄ™biorstwa w rynku papierów wartoÅ›ciowych i to teraz jest pies."

On his latest warning list are several popular blue chips.

Na jego najnowszej liście ostrzegawczej są kilkoma popularnymi pewnymi akcjami.

Large pile of red and blue chips in the pot.

Duża sterta z czerwony i pewne akcje w garnku.

It was a week to give owners of blue chips the blues.

To był tydzień dać właścicieli pewnych akcji niebiescy.

Data slid a small stack of blue chips into the center.

Dane wsunęły kopkę pewnych akcji do centrum.

So the market as a whole, and not just the blue chips. seems frothy.

Tak rynek jako całość, i nie tylko pewne akcje, wygląda na z pianą.

So now those managers are frantically trying to buy the blue chips.

WiÄ™c teraz ci kierownicy jak oszalaÅ‚y próbujÄ… kupić pewne akcje.

And stocks of smaller companies have performed better than the blue chips.

I towary małych firm wykonały lepiej od pewnych akcji.

Suits, cash and blue chips are coming back in style.

Garnitury, gotówka i pewne akcje wracajÄ… w stylu.

"You will always do well buying Mexican blue chips ," he said.

"Zawsze dobrze sobie będziesz radzić kupując meksykańskie pewne akcje," powiedział.

Such money managers would have decided on blue chips. traders said.

Tacy kierownicy finansowi zdecydowaliby siÄ™ na pewne akcje, handlowcy powiedzieli.

In the last three weeks alone, this average of 30 blue chip stocks has risen 4.7 percent.

Za ostatnie trzy tygodnie w pojedynkÄ™, ta Å›rednia 30 towarów bezpiecznych wzrosÅ‚a 4.7 procent.

Uwaga: TÅ‚umaczenia dodatkowych przykÅ‚adów nie byÅ‚y weryfikowane przez naszych lektorów - mogÄ… zawierać bÅ‚Ä™dy.